Договір поставки

Ви можете роздрукувати двусторонню версію Договору, заповнити її та надіслати за адресою: 02222 м.Київ Вул.Електротехнічна, 44-б Корпоарція "ПНЕВМОТЕК". Підписаний з нашого боку Договір в одному екземплярі буде висланий Вам поштою за вказаними в Договорі реквізитів.

Корпорація “ПНЕВМОТЕК” назване в подальшому "ПРОДАВЕЦЬ", в оcoбi  Генерального директора Коробкова Євгенія Олександровича, який діє на підставі Установчого Договору і є платником податку на загальних умовах, та ________, назване  в  подальшому "ПОКУПЕЦЬ", в особі __________________________,  який діє на підставі Статуту і є платником податку на загальних умовах.

уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1.ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується поставити та передати у повну господарську власність ПОКУПЦЯ пневматичні засоби автоматизації, названі  в подальшому “ТОВАР”, по номенклатурі, в кількості та по цінах, вказаних у Рахунках, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти Товар та оплатити його на умовах Даного Договору.

2.  УМОВИ,ТЕРМІН ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ:

2.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний надати Товар у розпорядження ПОКУПЦЯ на складі ПРОДАВЦЯ за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 23a.

2.2.Термін поставки  Товару  визначається календарними днями та вказується у рахунках, і обчислюється, починаючи з дня зарахування попередньої оплати на рахунок ПРОДАВЦЯ.

 2.3. ПРОДАВЕЦЬ  зобов’язаний повідомити ПОКУПЦЯ про готовність Товару до поставки по телефону, факсу, або телеграмою з повідомленням.

 2.4. Ризик випадкової втрати чи пошкодження Товару переходить від  ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ з моменту фактичної передачі його на складі  ПРОДАВЦЯ

2.5. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний на протязі семи робочих днів після повідомлення, провести фактичний прийом Товару на складі ПРОДАВЦЯ. Приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

2.6. ПРОДАВЕЦЬ має право на дострокову поставку Товару з обов’язковим повідомленням ПОКУПЦЯ.

3. ЦІНА  ТА  ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ:

3.1. Ціна за Товар, який  постачається, вказується по позиціях в кожному рахунку, згідно Договору.

4. ОПЛАТА: 

4.1. Оплата по Договору  здійснюється  ПОКУПЦЕМ шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок  ПРОДАВЦЯ  на умовах 100% передплати. Розрахунки  проводяться  в національній валюті - гривні на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ.

4.2.ПОКУПЕЦЬ зобов’язується повідомити ПРОДАВЦЯ про проведення оплати на  протязі одного банківського  дня.

5.УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ:

5.1.Товар повинен бути відвантажений в упаковці, яка відповідає характеру даної продукції.

5.2.Упаковка  повинна забезпечувати  зберігання  Товару від  всяких пошкоджень та корозії при транспортуванні  його автомобільним або змішаним транспортом з врахуванням перевантажень.

6.ГАРАНТІЇ :            

  6.1.ПРОДАВЕЦЬ  гарантує :

      а) пневматичні засоби автоматизації, що поставляються, відповідають стандарту          ISO 9001;

      б) високу якість матеріалів, які використовуються для  виготовлення техніки,  та високу якість технічного  виконання та зборки;

      в) техніка, що поставляється, виготовлена в повній відповідності технічній документації.

  6.2.Термін гарантії нормальної роботи пневматичних засобів автоматизації складає 12 місяців з дня експлуатації, але не більше 15 місяців від дня поставки, за умов експлуатації, що відповідають вимогам технічної документації на кожну одиницю Товару.   Продавець не несе відповідальності за пошкодження які виникли в результаті  неправильного або не бережного  використання пневматичних засобів автоматизації, корозії, викликаної  хімічними, електричними або електромеханічними діями, а також за умов експлуатації, що не відповідають вимогам технічної документації на кожну одиницю Товару.

  6.3.Якщо на протязі терміну гарантії Товару виявляться дефекти, то ПРОДАВЕЦЬ на вимогу ПОКУПЦЯ терміново і без додаткової оплати з боку ПОКУПЦЯ  зобов’язується усунути  виявлені дефекти  шляхом  ремонту або заміни дефектної техніки або її частин новими на протязі 35 днів.

   6.4. Замінене дефектне обладнання або  його частини  повертаються Продавцю по його вимозі в терміни, узгоджені сторонами.  Всі  транспортні та інші  витрати, пов’язані з поверненням  чи заміною дефектних частин несе ПРОДАВЕЦЬ.

    6.5. Зазначений вище термін гарантії  у відношенні до відремонтованого обладнання  або його частин, поставлених  на заміну  дефектних, обчислюється з дня їх  введення в експлуатацію.

7.САНКЦІЇ    ТА  РЕКЛАМАЦІЇ :

7.1. У  випадку, якщо Продавець не виконає поставку  повністю або в термін, згідно з Договором, то він повинен сплатить пеню  в розмірі 0,3% від  суми невчасно поставленого Товару за кожний день прострочення. Сумарний розмір пені не може перевищувати подвійну облікову ставку НБУ, що діяла на той період, за який сплачується пеня.

7.2 У разі порушення встановлених Договором термінів оплати Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,3 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочки. Сумарний розмір пені не може перевищувати подвійну облікову ставку НБУ, що діяла на той період, за який сплачується пеня.

7.3. Під час пред’явлення претензії щодо кількості чи якості Товару, до претензії повинен прикладатися  рекламаційний акт, складений за участю представників ПРОДАВЦЯ.

8. АРБІТРАЖ :

8.1.Bci суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього  Договору або в зв'язку з ним, по яких сторони не можуть досягти згоди шляхом переговорів один з одним, підлягають розгляду в Господарському суді, за місцем знаходження відповідача, у відповідності з  правилами  судочинства в указаному суді.

8.2.Що до іншого, не передбаченого Договором, застосовуються загальні норми цивільного законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОР :

9.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із сторін  зобов'язань по цьому Договору, а саме: пожежі, стихійного лиха, воєнних операцій будь-якого характеру, блокади, рішення органів державної влади та управління, які роблять заборону експорту або імпорту, термін виконання зобов'язань переноситься пропорційно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини.

9.2.Якщо  форс-мажорні обставини будуть продовжуватись більше 6  місяців., то кожна із сторін буде мати право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань по Договору, i в цьому випадку жодна із сторін не буде мати права на відшкодування можливих збитків іншою стороною.

  9.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по Договору, повинна негайно повідомити іншу сторону про настання та припинення обставин, які перешкоджають виконанню зобов'язань.

10.ДОДАТКОВІ  УМОВИ :

10.1. Bci  зміни та доповнення, про які йдеться мова в Договорі, є його невід’ємною частиною і вважаються дійсними тільки в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін. Договір, а також всі зміни та доповнення, передані по факсу, зберігають силу оригіналу.

10.2.  Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

10.3.    Виплата  ПРОДАВЦЕМ  штрафів або компенсація прямих збитків не звільняє ПРОДАВЦЯ від зобов’язань по виконанню Договору.

10.4. У випадку порушення однією із сторін будь-якого зобов’язання по Договору, включаючи і випадки анулювання Договору з цієї причини, така сторона зобов’язана компенсувати іншій збитки, що виникли внаслідок цього порушення, а якщо Договором в такому випадку передбачена сплата штрафних санкцій – збитки в частині, не перекритій штрафом.

 10.5. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

10.6. Підписавши цей Договір Сторони відповідно до закону України «Про захист персональних даних» надають іншій стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або в електронній формі в обсязі, що містяться у цьому Договорі, рахунках, актах, та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

  10.7. Сторони  зобов’язуються при виконанні Договору  підтримувати ділові контакти та приймати всі необхідні міри для забезпечення  ефективності   та розвитку  комерційних зв’язків.

   Договір укладений і підписаний у двох оригінальних  примірниках українською мовою, по одному для кожної із сторін. Договір набуває чинності з дня підписання  і діє  до ___.___.201__ року з автоматичною пролонгацією на наступні роки, якщо жодна із сторін не має заперечень, або намірів розірвати Договір.